ANVÄNDARVILLKOR

Gäller under beta-perioden 2018-10-01 – 2018-02-28

Dessa allmänna villkor gäller när Hippoly AB (”Hippoly”), org nr 559101-3320, utan kostnad tillhandahåller företag eller föreningar och deras företrädare t ex VD eller styrelseledamöter (”Användare”) den digitala tjänsten Hippoly (”Tjänsten”). Villkoren gäller under en beta-period där syftet är att säkerställa att Tjänsten uppfyller önskad nivå på funktionalitet och driftssäkerhet. När begreppet Tjänsten används nedan avses även Tilläggstjänster. Observera att särskilda villkor kan gälla för tillhandahållandet av vissa Tilläggstjänster. Dessa och eventuella övriga skriftliga överenskommelser rörande Tilläggstjänsterna mellan Hippoly och en Användare bildar tillsammans med dessa allmänna villkor avtalet mellan Hippoly och Användaren (”Avtalet”).

En Användare som väljer att logga in och registrera sig för att använda Tjänsten förbinder sig samtidigt att följa dessa allmänna villkor och eventuella andra ordningsregler och instruktioner som Hippoly från tid till annan publicerar via Tjänsten. En Användare är även skyldig att iaktta gällande lagar, regler, myndighetsbeslut samt allmänt accepterade etiska och moraliska värderingar vid användningen av Tjänsten.

2. Tjänsten

2.1 Registrering

Användare beställer Tjänsten genom att logga in och registrera sig via de registreringsalternativ som erbjuds.

2.2 Åtkomst

Åtkomst till Tjänsten sker genom de åtkomstalternativ som Hippoly från tid till annan informerar om via Tjänsten. Användaren är medveten om och samtycker till att Tjänsten även kan användas tillsammans med externa tjänster som erbjuds av bolag som Hippoly samarbetar med. Hippoly ansvarar inte för tillhandahållandet av sådana externa tjänster eller för innehållet eller resultatet av sådana externa tjänster.

2.3 Hippolys kommunikation med Användare

Hippoly kan komma att skicka e-post, SMS eller kommunicera med Användare via tjänsten gällande information om ändringar i Tjänsten samt information om nya funktioner. Denna kommunikation betraktas som en integrerad del av Tjänsten vilket innebär att den inte kan väljas bort.

3. Tilläggstjänster

Hippoly kan under avtalsperioden introducera och erbjuda Tilläggstjänster.
Tilläggstjänster avser tjänster vars nyttjande är frivillig för Användare. Användare får automatiskt tillgång till sådana Tilläggstjänster som tillhandahålls utan kostnad för Användaren och som inte kräver Användarens samtycke. Tilläggstjänster som erbjuds mot en avgift eller som kräver Användarens samtycke informerar Hippoly Användaren om via Tjänsten. Användaren väljer själv om sådana Tilläggstjänster ska läggas till eller inte.

4. Ändring i Tjänsten

Hippoly har rätt att när som helst göra ändringar i Tjänsten.

Ändringar kan t.ex. avse förändringar av den tekniska lösningen för Tjänsten och/eller Tjänstens design och utformning och kan medföra att vissa funktioner upphör, ändras eller tillkommer och/eller att de tekniska förutsättningarna för åtkomst av Tjänsten ändras. Hippoly ansvarar löpande för informationssäkerheten i Tjänsten. Om ändringar i Tjänsten inte godkänns av en Användare har Användaren alltid rätt att säga upp Avtalet enligt avsnitt 11.1 nedan.

5. Tillgänglighet

Tjänsten är normalt tillgänglig 24 timmar per dygn, sju (7) dagar i veckan, året runt. Hippoly garanterar dock inte och ansvarar heller inte för att Tjänsten är fri från eventuella fel, förseningar och/eller avbrott. Hippoly förbehåller sig rätten att när som helst tillfälligt avbryta tillhandahållandet av Tjänsten för serviceändamål, t.ex. buggrättningar, underhåll och uppgraderingar.

6. Användarens ansvar för åtkomst till Tjänsten m.m.

Användaren ansvarar för att personlig och användarspecifik information såsom användaridentitet och lösenord eller andra handlingar, certifikat eller enheter som kan nyttjas för åtkomst till Tjänsten förvaras på ett betryggande sätt och inte används av eller avslöjas för någon obehörig. Om en Användare misstänker att sådan information kommit någon obehörig tillhanda eller på annat sätt missbrukas, är Användaren skyldig att omedelbart vidta åtgärd för att begränsa åtkomst till Tjänsten och informera Hippoly om den uppkomna situationen.

7. Användarens ansvar för användning av Tjänsten

Användare ansvarar för aktiviteter som vidtas av Användaren. Användare ansvarar således bl.a. för överföring av information och dokument som vidtas av Användaren inom ramen för Tjänsten. Användaren ansvarar för att den information som Användaren sparar i Tjänsten inte står i strid med svensk lagstiftning.

Användare får inte använda Tjänsten på sådant sätt att Hippoly eller annan drabbas av olägenhet eller skada. Användare får således t.ex. inte via Tjänsten hantera information som gör intrång i tredje parts rättigheter eller som kan uppfattas som stötande eller förargelseväckande såsom t.ex. framställningar med hatiskt, hotfullt eller pornografiskt innehåll eller som uppmanar till våldshandlingar eller hets mot folkgrupp.

Om Hippoly misstänker att en Användare använder Tjänsten i strid med detta avsnitt har Hippoly rätt att utan föregående meddelande till Användaren radera och/eller förhindra att Användaren överför information, samt rätt att stänga av Tjänsten för Användaren och säga upp Avtalet med Användaren med omedelbar verkan, se vidare avsnitt 11.2 nedan.

8. Behandling av personuppgifter

För att kunna tillhandahålla dig Tjänsten och kunna informera om förändringar och nyheter i densamma behöver vi spara och behandla personuppgifter om dig, så som ditt namn, personnummer, din e-postadress och i vilka bolag du har uppdrag i.

Vi får dina uppgifter från offentliga källor såsom Bolagsverket, från autentiseringslösningar såsom BankID och från dig själv när du registrerar dig på Tjänsten. Vilka personuppgifter som vi behandlar tydliggörs i tabellen nedan där “källa” står för varifrån informationen kommer. Den rättsliga grunden för behandlingen är ditt avtal med Hippoly.

Personuppgift Källa Ändamål
Personnummer Användaren själv Ditt personnummer behandlas av Hippoly för att på ett säkert sätt kunna identifiera att du är du.
E-postadress Användaren själv Din e-postadress behandlas för att Hippoly ska kunna skicka meddelanden till dig om att ny information finns tillgänglig tjänsten samt för att skicka information till dig gällande de av Hippolys tjänster som du använder.
Mobiltelefonnummer Användaren själv Ditt mobiltelefonnummer behandlas för att Hippoly ska kunna skicka meddelanden till dig om att ny information finns tillgänglig tjänsten samt för att skicka information till dig gällande de av Hippolys tjänster som du använder.
Namn Bolagsverket, BankID Hippoly kan komma att uppdatera dina namnuppgifter efter kontroll mot Statens personadressregister (SPAR) enligt ovan i syfte att hålla de personuppgifter som vi lagrar om dig uppdaterade och korrekta.
IP-adress Hippoly (vid användning av Hippolys tjänster samt e-postkommunikation) Din IP-adress, som även registreras vid utskick av e-post till dig, behandlas av Hippoly för att kunna genomföra erforderliga felsökningar, motverka intrång och incidenter, för bevismaterial inom ramen för signeringstjänsten samt för Hippolys produktutveckling (med avseende på säkerheten för produkterna).
Device-ID Hippoly (vid användning av Hippolys tjänster) Ditt Device-ID behandlas av Hippoly för att kunna skicka push-meddelanden till dig som nyttjar Hippolys app, motverka intrång och incidenter, samt för Hippolys produktutveckling (främst med avseende på säkerheten för produkterna).
Uppdrag Bolagsverket Hippoly kan komma att uppdatera dina namnuppgifter efter kontroll mot Statens personadressregister (SPAR) enligt ovan i syfte att hålla de personuppgifter som vi lagrar om dig uppdaterade och korrekta.

Hippoly vidtar alla lämpliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Detta gäller såväl internt på Hippoly som vid överföring av dina personuppgifter till eller delning av uppgifter med sådana utvalda tredje parter som Hippoly samarbetar med för tillhandahållande av Hippolys tjänster till dig. Endast personer som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ändamålen som beskrivs i tabellen ovan har tillgång till dina personuppgifter.

Dina personuppgifter kommer aldrig att säljas. Dina personuppgifter kommer inte heller att vidareförmedlas eller på annat sätt användas för andra syften än de som vi informerar dig om i tabellen ovan. Behandling av dina personuppgifter inom ramen för Hippolys tjänster sker endast inom EU/EES. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med en tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag. Däremot kommer vi aldrig att överföra dina uppgifter till ett land utanför EU.

Personuppgifter som behandlas för att utföra Hippolys avtalsrättsliga åtaganden gentemot dig behandlas så länge du använder Hippolys tjänster. Vid avslutande av Hippolys tjänster raderas samtliga personuppgifter som vi behandlat om dig inom ramen för tjänsterna med följande undantag;

i) om du ingår i styrelser som fortsätter att använda Tjänsten raderas inte uppgifter om att du ingår i dessa styrelser och inte heller de inlägg eller det material du har lagt upp på tjänsten. Däremot raderas profilbild samt uppgifter om mobilnummer och e-postadress.

För dig som använder Mobilt Bank-ID gäller att vissa av dina personuppgifter sparas i själva signaturen (personnummer och information om Mobilt Bank-ID). Sådan data kan inte raderas av Hippoly utan sparas i bevissyfte som en säkerhet för signatörerna och som en del av Hippolys uppfyllande av de särskilda villkoren för signeringstjänsten. En signatör kan inte enskilt begära att Hippoly raderar sådan signeringsdata.

Personuppgiftsansvarig är Hippoly AB. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på feedback@hippoly.com. Du når vårt dataskyddsombud på integrity@hippoly.com. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.

9. Ansvar och ansvarsbegränsningar

Hippoly ansvarar inte för eventuella skador som uppkommer på grund av att Användaren lämnat felaktig information vid registrering.

Hippoly ersätter endast Användare för styrkta och skäliga kostnader som uppkommit som en direkt följd av vårdslöshet från Hippolys sida. Hippoly ersätter dock inte Användare för indirekta kostnader, skador eller förluster, såsom t.ex. utebliven vinst eller andra följdskador, såvida inte Hippoly har handlat uppsåtligt eller grovt vårdslöst. Detta innebär t.ex. att Hippoly inte ansvarar för skador i form av datahaverier eller utebliven vinst som beror på avbrott i tillgängligheten av Tjänsten.

Oaktat vad som anges ovan är Hippolys sammanlagda ersättningsskyldighet gentemot en Användare under varje tolvmånadersperiod begränsad till ett belopp motsvarande en fjärdedel (25 %) av vid var tid gällande prisbasbeloppet enligt Socialförsäkringsbalken (2010:110).

Användare är skyldiga att framställa krav på ersättning till Hippoly inom en (1) månad efter det att skadan upptäckts eller borde ha upptäckts. Om en Användare inte gör detta förlorar Användaren rätten att göra kravet gällande.

10. Force majeure

Hippoly är befriat från ersättningsskyldighet eller annat ansvar om skada eller underlåtenhet att handla beror på ett hinder utanför Hippolys kontroll som Hippoly inte skäligen kunde ha förväntats räkna med och vars följder Hippoly inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, innefattande men inte begränsat till t.ex. krig, naturkatastrofer, lockout eller annan arbetskonflikt, brand, avbrott i energiförsörjning, samt avbrott i driften av elektronisk databehandling som orsakats av ovanstående. Detsamma gäller om underleverantör till Hippoly drabbas av hinder som avses i detta avsnitt.

11. Avstängning och avslutande av Tjänsten

11.1 Användarens rättigheter

En Användare har rätt att när som helst säga upp Avtalet genom att i Tjänsten anmäla att Användaren önskar avregistrera sitt konto.

11.2 Hippolys rättigheter

Hippoly har rätt att, helt eller delvis, avsluta Tjänsten för en Användare och säga upp Avtalet med omedelbar verkan om Användaren bryter mot sina åtaganden enligt Avtalet eller mot författning, myndighetsbeslut eller lämnade instruktioner.

12. Sekretess

Hippoly ska iaktta sekretess beträffande information och dokument som hanteras via Tjänsten och får inte otillbörligen bereda sig tillgång till innehåll eller lämna ut sådana dokument till obehöriga personer.

13. Immateriella rättigheter

Samtliga rättigheter, innefattande men inte uteslutande alla immateriella rättigheter, till Tjänsten inklusive den tekniska lösningen och eventuellt innehåll däri som Hippoly tillhandahåller tillkommer Hippoly eller dess rättighetsinnehavare och är skyddade enligt lag.

14. Villkorsändringar

Hippoly förbehåller sig rätten att när som helst ändra och/eller göra tillägg i dessa allmänna villkor och/eller de särskilda villkoren för Tilläggstjänster. Villkorsändringar ska meddelas Användare på av Hippoly beslutat sätt senast en (1) månad innan ändringen träder i kraft. Hippoly har dock alltid rätt att omedelbart vidta sådana ändringar och tillägg som föranleds av lag, förordning eller myndighetsbeslut. Om ändringar och tillägg inte godkänns av en Användare har Användaren alltid rätt att säga upp Avtalet enligt avsnitt 11 ovan.

15. Överlåtelse och underleverantörer

Användare får inte överlåta detta Avtal, eller sina rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal, utan föregående skriftligt medgivande från Hippoly.

Hippoly har rätt att utan Användarens samtycke helt eller delvis överlåta detta Avtal, eller sina rättigheter och skyldigheter enligt detta Avtal, till bolag som ingår i samma koncern som Hippoly.

Hippoly har rätt att anlita underleverantörer för fullgörandet av sina åtaganden enligt Avtalet. I dessa fall tillser Hippoly givetvis att erforderliga regleringar vad avser t.ex. hanteringen av personuppgifter återfinns i avtalen mellan Hippoly och underleverantören.

16. Lagval och tvistlösning

Avtalet regleras av svensk lag. Vid tvist som rör tolkning eller tillämpning av Avtalet ska Hippoly och Användaren i första hand försöka komma överens.

Tvisten ska annars prövas av allmän domstol.