INTEGRITETSPOLICY

Gällande från 1 mars 2019

För att kunna tillhandahålla dig Tjänsten och kunna informera om förändringar och nyheter i densamma behöver vi spara och behandla personuppgifter om dig, så som ditt namn, personnummer, din e-postadress och i vilka bolag du har uppdrag i.

Vi får dina uppgifter från offentliga källor såsom Bolagsverket, från autentiseringslösningar såsom BankID och från dig själv när du registrerar dig på Tjänsten. Vilka personuppgifter som vi behandlar tydliggörs i tabellen nedan där “källa” står för varifrån informationen kommer. Den rättsliga grunden för behandlingen är ditt avtal med Hippoly.

Personuppgift Källa Ändamål
Personnummer
Användaren själv Ditt personnummer behandlas av Hippoly för att på ett säkert sätt kunna identifiera att du är du.
E-postadress Användaren själv Din e-postadress behandlas för att Hippoly ska kunna skicka meddelanden till dig om att ny information finns tillgänglig tjänsten samt för att skicka information till dig gällande de av Hippolys tjänster som du använder.
Mobiltelefon-
nummer
Användaren själv Ditt mobiltelefonnummer behandlas för att Hippoly ska kunna skicka meddelanden till dig om att ny information finns tillgänglig tjänsten samt för att skicka information till dig gällande de av Hippolys tjänster som du använder. Mobiltelefonumret kan också komma att användas för säkerhetsrelaterade ändamål.
Namn BankID / Användaren själv Ditt namn behandlas för att Hippoly och andra användare på tjänsten som du samverkar med ska kunna identifiera dig.
IP-adress Hippoly (vid användning av Hippolys tjänster) Din IP-adress, som även registreras vid utskick av e-post till dig, behandlas för att Hippoly ska kunna genomföra erforderliga felsökningar, motverka intrång och incidenter, för bevismaterial inom ramen för dokumentsignering samt för Hippolys produktutveckling (med avseende på säkerheten för produkterna).
Device-ID Hippoly (vid användning av Hippolys tjänster) Ditt Device-ID behandlas för att Hippoly ska kunna skicka push-meddelanden till dig som nyttjar Hippolys app, motverka intrång och incidenter, samt för Hippolys produktutveckling (främst med avseende på säkerheten för produkterna).
Bolags-
engagemang
Bolagsverket Dina bolagsengagemang och roll i dessa behandlas för att du på ett säkert och smidigt sätt ska kunna börja använda tjänsten för dessa, samt  meddela dina kollegor i dessa bolagsengagemang.
Profilbild Användaren själv Din profilbild behandlas för att andra användare på tjänsten som du samverkar med ska kunna identifiera dig.

 

Hippoly vidtar alla lämpliga legala, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina personuppgifter hanteras säkert och med en adekvat skyddsnivå. Detta gäller såväl internt på Hippoly som vid överföring av dina personuppgifter till eller delning av uppgifter med sådana utvalda tredje parter som Hippoly samarbetar med för tillhandahållande av Hippolys tjänster till dig. Endast personer som behöver behandla dina personuppgifter i enlighet med ändamålen som beskrivs i tabellen ovan har tillgång till dina personuppgifter.

Dina personuppgifter kommer aldrig att säljas. Dina personuppgifter kommer inte heller att vidareförmedlas eller på annat sätt användas för andra syften än de som vi informerar dig om i tabellen ovan.

Behandling av dina personuppgifter inom ramen för Hippolys tjänster sker primärt inom EU/EES, men kan också ske i USA. Oavsett var behandlingen geografiskt genomförs så sker den alltid i enlighet med GDPR. Vi kan även komma att dela dina personuppgifter med tredje part, förutsatt att vi är skyldiga att göra så enligt lag.

Personuppgifter som behandlas för att utföra Hippolys avtalsrättsliga åtaganden gentemot dig behandlas så länge du använder Hippolys tjänster. Vid avslutande av Hippolys tjänster raderas samtliga personuppgifter som vi behandlat om dig inom ramen för tjänsterna med följande undantag;

  1. om du ingår i styrelser som fortsätter att använda Tjänsten raderas inte uppgifter om att du ingår i dessa styrelser och inte heller de inlägg eller det material du har lagt upp på tjänsten. Däremot raderas profilbild samt uppgifter om mobilnummer och e-postadress.

Du har rätt att, i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning, när som helst begära tillgång till de personuppgifter som behandlas om dig. Du har också rätt att få felaktiga personuppgifter om dig rättade, att begära radering av dina personuppgifter eller begränsning av vår behandling av dina personuppgifter, utöva din rätt till dataportabilitet och invända mot behandlingen av dina personuppgifter.

Om behandling baseras på samtycke har du rätt att när som helst dra tillbaka ditt samtycke till behandlingen. Om du vill utöva någon av dina rättigheter, vänligen kontakta oss via kontaktuppgifterna nedan. Du har även rätt att när som helst inge klagomål till tillämplig tillsynsmyndighet om du anser att dina personuppgifter behandlas i strid med tillämplig dataskyddslagstiftning.

Personuppgiftsansvarig är Hippoly AB. Du har rätt att kontakta oss om du vill ha ut information om de uppgifter vi har om dig eller begära radering av dina uppgifter. Detta gör du enklast genom att kontakta oss på privacy@hippoly.com. Om du har klagomål på vår behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till tillsynsmyndigheten Datainspektionen.