TJÄNSTE- OCH ANVÄNDARVILLKOR

Gällande från 1 mars 2019

 

1. Bakgrund

Dessa tjänste- och användarvillkor (”Villkoren”) gäller för Hippoly ABs (”Hippoly”), org nr 559101-3320, tillhandahållande av Hippoly (”Tjänsten”).

Tjänsten är ett abonnemang och tillhandahålls online som en software-as-a-service (”SaaS”). Tjänsten erbjuds i en gratisvariant (”Gratisabonnemang”) och en eller flera betalvarianter (”Betalabonnemang”).

Användandet av Tjänsten sker av organisationers, företags och föreningars (gemensamt ”Kunder”) befattningshavare/företrädare (såsom styrelseledamöter och VD) (”Användare”).

Avseende Gratisabonnemang är Användare och Kund samma person. För nyttjande av Gratisabonnemang krävs att Användare bekräftat dessa tjänste- och användarvillkor (”Villkoren”) i samband med registrering som Användare av Gratisabonnemanget.

För nyttjande av Betalabonnemang krävs dels att Kund och Hippoly ingått avtal om Betalabonnemang och i anslutning därtill bekräftat dessa Villkor, dels att dess Användare bekräftat dessa Villkor i samband med registrering som Användare av Betalabonnemang.

2. Tjänsten

I enlighet med dessa Villkor lämnar Hippoly, under Avtalstiden, Kunden en ej överförbar, icke-exklusiv och ej licensierbar rätt att nyttja Tjänsten för dess Användare enligt den omfattnings som avtalats (”Licensen”).

2.1 Registrering

Användare ges tillgång till Tjänsten genom att logga in och registrera sig via de registreringsalternativ som erbjuds.

Tjänsten begränsas av ett maximalt antal Användare och lagringsutrymme enligt vad som anges i anslutning till registrering.

2.2 Åtkomst

Åtkomst till Tjänsten sker genom de åtkomstalternativ som Hippoly från tid till annan informerar om via Tjänsten. Användaren är medveten om och samtycker till att Tjänsten även kan användas tillsammans med externa tjänster som erbjuds av bolag som Hippoly samarbetar med. Hippoly ansvarar inte för tillhandahållandet av sådana externa tjänster eller för innehållet eller resultatet av sådana externa tjänster.

Hippoly kan löpande komma att introducera och erbjuda Tilläggstjänster.

Tilläggstjänster avser tjänster vars nyttjande är frivillig för Kund/Användare. Tillgång till Tilläggstjänster som tillhandahålls utan kostnad för och som inte kräver samtycke erhålls automatiskt. Tillgång till tilläggstjänster som erbjuds mot en avgift eller som i övrigt kräver samtycke förutsätter dels att Kund och Hippoly ingått avtal om abonnemang av sådan Tilläggstjänster, dels att Användare bekräftat eventuella tillkommande villkor som gäller för sådana Tilläggstjänster. När begreppet ”Tjänsten” används nedan avses även sådana Tilläggstjänster.

2.3 Hippolys kommunikation med Användare och Kund

Hippoly kan komma att skicka e-post, SMS eller kommunicera med Användare via tjänsten gällande information om ändringar i Tjänsten samt information om nya funktioner. Denna kommunikation betraktas som en integrerad del av Tjänsten vilket innebär att den inte kan väljas bort.

Kunden/Användare ska skicka meddelanden till Hippoly till följande e-postadress: feedback@hippoly.com

3. Ändring i Tjänsten, ändringar i Villkoren

Hippoly har rätt att när som helst göra ändringar i Tjänsten.

Ändringar kan t.ex. avse förändringar av den tekniska lösningen för Tjänsten och/eller Tjänstens design och utformning och kan medföra att vissa funktioner upphör, ändras eller tillkommer och/eller att de tekniska förutsättningarna för åtkomst av Tjänsten ändras.

Hippoly äger rätt att när som helt ändra dessa Villkor. Kunden ska informeras om ändringar innan de träder i kraft. Avgiftsändringar vilka ska meddelas enligt punkt 5 nedan.

Om Kunden inte accepterar ändringarna i Villkoren ska Kunden säga upp Abonnemanget enligt punkt 6 nedan.

4. Tillgänglighet

Hippoly förbehåller sig rätten att när som helst tillfälligt avbryta tillhandahållandet av Tjänsten för serviceändamål, t.ex. buggrättningar, underhåll och uppgraderingar. Hippoly garanterar inte och ansvarar heller inte för att Tjänsten är fri från eventuella fel, förseningar och/eller avbrott.

5. Avgifter och betalningsvillkor

Gratisabonnemang är gratis för Användare.

Avgifter och betalningssätt avseende Betalabonnemang följer av från tid till annan gällande prislista.

Eventuell avgiftsjustering ska kommuniceras senast 14 dagar före Abonnemangsperiodens slut. I sådant fall gäller den nya avgiften vid start av efterföljande Abonnemangsperiod.

6. Avtalstid och uppsägning

Abonnemangsperioden anges i samband med ingående av abonnemang.

Endera Part kan när som helst avsluta pågående abonnemang och därmed Tjänsten till upphörande vid utgången av abonnemangsperioden genom ett meddelande enligt dessa Villkor. Om uppsägning inte sker i enlighet med dessa Villkor förlängs abonnemanget automatiskt med samma abonnemangsperiod.

Därutöver äger endera Part rätt att utan uppsägningstid avsluta pågående abonnemang och därmed Tjänsten i händelse av att den andra Parten begått ett väsentligt brott mot dessa Villkor.

Återbetalning av erlagd abonnemangsavgift vid eventuell återstående abonnemangstid sker inte, såvida inte Kunds uppsägning av abonnemanget är hänförligt till Hippolys väsentliga brott mot dessa Villkor.

7. Kunddata, Kunds och Användares ansvar

7.1 Kunddata

De uppgifter och det material som Kund/Användare för in i Tjänsten, samt information och data rörande Kund och Användare benämns i det följande ”Kunddata”. Kunden äger och ansvarar för all Kunddata som laddas upp till Tjänsten. Ansvaret inkluderar personuppgifter för vilka Kunden är personuppgiftsansvarig. I den mån Kunden hanterar personuppgifter i tjänsten på ett sådant sätt som att Hippoly betraktas som ett personuppgiftsbiträde är det Kundens ansvar att teckna ett Biträdesavtal med Hippoly enligt följande avtalsmall.

7.2 Ansvar

Kunden är ansvarig för Kundens och dess Användares efterlevnad av villkoren som anges i dessa Villkor inklusive Bilagor.

Kunden/Användaren ansvarar för att personlig och användarspecifik information såsom användaridentitet, mobilt Bank-ID och lösenord eller andra handlingar, certifikat eller enheter som kan nyttjas för åtkomst till Tjänsten förvaras på ett betryggande sätt och inte används av eller avslöjas för någon obehörig. Om en Kund/Användare misstänker att sådan information kommit någon obehörig tillhanda eller på annat sätt missbrukas, är Kunden/Användaren skyldig att omedelbart vidta åtgärd för att begränsa åtkomst till Tjänsten och informera Hippoly om den uppkomna situationen.

Användare ansvarar för aktiviteter som Användaren vidtar i Tjänsten. Användare ansvarar således bl.a. för överföring av information och dokument som vidtas av Användaren inom ramen för Tjänsten. Användaren ansvarar vidare för att den information som Användaren sparar i Tjänsten inte står i strid med svensk lagstiftning.

Användare får inte använda Tjänsten på sådant sätt att Hippoly eller annan drabbas av olägenhet eller skada. Användare får således t.ex. inte via Tjänsten hantera information som gör intrång i tredje parts rättigheter eller som kan uppfattas som stötande eller förargelseväckande såsom t.ex. framställningar med hatiskt, hotfullt eller pornografiskt innehåll eller som uppmanar till våldshandlingar eller hets mot folkgrupp.

Användare får inte:

  • bereda obehöriga tillgång till Tjänsten, licensiera, distribuera, hyra ut, leasa, överföra, överlåta, eller på annat sätt förfoga över Tjänsten;
  • kopiera eller använda Tjänsten för andra ändamål än vad som framgår av Avtalet; eller
  • utföra reverse engineering, dekompilera eller ta isär Tjänsten eller själv söka efter programvarans källkod eller affärshemligheter som är knutna till Tjänsten, med undantag för de fall och i sådan omfattning tillämplig lagstiftning uttryckligen förbjuder sådan begränsning.

Brott mot denna punkt 7 utgör väsentligt avtalsbrott.

8. Behandling av personuppgifter

Inom ramen för tillhandahållandet av Tjänsten behandlar Hippoly, såsom personuppgiftsansvarig, en användares personuppgifter enligt Hippolys vid var tid gällande Integritetspolicy.

9. Ansvar och ansvarsbegränsningar

Hippoly ansvarar inte för Användares förlust av data eller eventuella skador som uppkommer på grund av att Användaren lämnat felaktig information vid registrering.

Hippoly ersätter endast Användare för styrkta och skäliga direkta kostnader som uppkommit som en direkt följd av vårdslöshet från Hippolys sida. Hippoly ersätter dock inte under några omständigheter Kund eller Användare för indirekta kostnader, skador eller förluster, såsom t.ex. utebliven vinst eller andra följdskador, såvida inte Hippoly har handlat uppsåtligt eller grovt vårdslöst.

Hippolys sammanlagda ersättningsskyldighet enligt dessa Villkor kan inte överstiga ett belopp motsvarande vad den Kund har erlagt under en period av tolv (12) månader närmast föregående den handling eller underlåtenhet som har gett upphov till skadan. Krav på ersättning av Hippoly ska, för att kunna göras gällande, framställas inom en (1) månad efter det att skadan upptäckts.

10. Force majeure

Part är befriat från att fullgöra sina skyldigheter enligt dessa Villkor om underlåtenhet beror på ett hinder utanför Parts kontroll som Part skäligen inte kunde ha förväntats räkna med och vars följder Part inte heller skäligen kunde ha undvikit eller övervunnit, innefattande men inte begränsat till t.ex. krig, naturkatastrofer, lockout eller annan arbetskonflikt, brand, avbrott i energiförsörjning, samt avbrott i driften av elektronisk databehandling som orsakats av ovanstående.

11. Sekretess

Hippoly ska iaktta sekretess beträffande information och dokument som hanteras via Tjänsten enligt från tid till annan av Hippoly antagna tillämpliga dataskydds- och säkerhetspolicys.

12. Immateriella rättigheter

Hippoly innehar samtliga rättigheter, innefattande men inte uteslutande alla immateriella rättigheter, till Tjänsten, inklusive men inte begränsat till den tekniska lösningen, kod, användargränssnitt, know how och eventuellt innehåll däri som Hippoly tillhandahåller inom ramen för Tjänsten, tillkommer Hippoly eller dess rättighetsinnehavare och är skyddade enligt lag. Inga sådana rättigheter övergår till Kund eller Användaren som ett led i tillhandahållandet av Tjänsten.

13. Lagval och tvistlösning

Dessa användarvillkor regleras av svensk lag. Tvist rörande tolkning eller tillämpning av dessa Villkor ska Hippoly avgörs i allmän domstol.